Menu

INFORMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  VILOCO Sp. z o.o.
  ul. Wiśniowa 3, 25-552 Kielce
  NIP: 9591974909
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o wykonanie usługi lub dostawy towaru, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego może nastąpić za zgodą.
 3. Dane osobowe mogą być także przetwarzane jeżeli istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wynikających z zawartej umowy.
 4. Dane osobowe mogą zostać przekazane prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy, w celu umożliwienia zastępstwa prawnego, pracownikom kancelarii, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania lub tłumaczom przysięgłym, na których odrębne przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. W przypadku wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę lub dostawę towaru dane osobowe zostaną przekazane do Biura Rachunkowego, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych w zakresie wykonania usług księgowych.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub przedawnienia terminu zobowiązania podatkowego w związku z wystawieniem faktury VAT.
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – art. 15 RODO;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych – art. 16 RODO;
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 17 i 18 RODO;
  4. przenoszenia danych – art. 20 RODO;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 77 RODO.
 7. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych na podstawie i w celach wskazanych powyżej. Pani/Pana* dane przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba, że zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą realizację umowy.
 9. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies dla zapewnienia prawidłowego działania oraz w celach statystycznych. Zmiana ustawień plików cookies możliwa jest w ustawieniach przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zarządzania ciasteczkami dla poszczególnych przeglądarek można znaleźć na:
  Mozilla Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  Internet Explorer: support.microsoft.com/kb/278835/pl
  Google Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  Safari: support.apple.com/pl-pl/HT201265
  Safari (Desktop): support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
  Opera: help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/